Chris Doleman Jersey  Malç Uygulaması ve Seralar için Faydaları Nelerdir? – Autar Tarım
+90 535 035 85 25 info@autar.com.tr Dutlubahçe, Yüksel Dal Apt, 760. Sk. No:4 D:No:7 Kat:2, 07040 Muratpaşa/Antalya

Blog Post

Malç Uygulaması ve Seralar için Faydaları Nelerdir?

Toprağın üzerini örtmekte kullanılan tüm materyallere malç adı veriliyor. Yani toprak yüzeyinin ışık geçirmeyen bir materyalle örtülmesidir. Tanımdan da anlaşılacağı üzere, toprak yüzeyi ışık geçirmeyen bir materyalle örtülü olduğu için yabancı ot tohumları çimlenip toprak yüzeyine çıksa dahi fotosentez yapamadıkları için yaşamlarını devam ettiremezler.

Malç ilk nerede uygulandı?

1 / 5

Malç ilk kez yaygın olarak Güney Avrupa ve Japonya’da daha sonraları Amerika, Çin, Güney Kore, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ da uygulanmıştır. Halen tüm dünyada yaygın olarak kullanılırken ülkemizde çok sınırlı alanlarda genelde plastik örtüler kullanılmaktadır.

Malç nelerden yapılır?

2 / 5

Tahılların sap ve samanı, ağaçların yaprakları, talaşı ve kabukları, öğütülmüş budama artıkları, kâğıt artıkları, taş ve çakıl taşları, farklı renklerde polietilen veya PVC gibi plastik örtüler ile agril benzeri örtüler malç materyali olarak kullanılabilmektedir.

Malç ne zaman yapılmalı?

3 / 5

Malç uygulamaları kışa girmeden hemen önce yapılabildiği gibi, yaz başlangıcında da yapılabilmektedir. Yeni kurulan bahçelerde fidanlar dikilir damla sulama boruları döşenir, üzerlerine de malç materyalleri serilir. Kurulu bahçelerde ise, yabancı otlar temizlendikten sonra organik malç materyalleri (sap, saman, ağaç kabukları, talaş gibi) ağacın her iki yanına eşit genişlik ve kalınlıkta sıra üzerini kapsayacak şekilde serilmelidir.

Malç uygulamasının faydaları nelerdir?

4 / 5

1. Malç uygulamaları güneş ışığını engelleyerek, yabancı otların tohumlarının çimlenmesini ve otların gelişmesini önler. Böylece çapa yapılmasına ihtiyaç duyulmaz. Çapa yapılmamasının ekonomik getirisi yanında, toprağın agregat yapısına verilecek zarar da önlemiş olur. Bu uygulama aynı zamanda doğrudan güneş ışınlarını azalttığı ve nem tutuğu için topraktaki biyolojik aktiviteyi de teşvik eder.

2. Malçlama, toprak yüzeyinden buharlaşmayı önemli ölçüde azalttığı için toprağın çeşitli derinliklerinde bulunan tuzların yüzeye doğru hareketini de yavaşlatılmış olur. Malç kullanımı bu yönüyle toprakta tuzluluk oluşumunu engelleyici bir etkiye sahiptir diyebiliriz.

3. Koyu renkli malçlar toprak sıcaklığını arttırır. Toprak sıcaklığının artması ile bitki kökleri daha iyi gelişir ve bu durum büyümeyi teşvik eder.

4. Malç materyalleri toprağı sürekli nemli tutuğundan su alımında kökler daha az enerji harcar. Bunun sonucunda meyvecilikte meyve kalitesi, erkenci ve toplam meyve verimi artar.

5. Malç uygulamaları toprak nemini uzun süre muhafaza ettiğinden sulama miktarı azaltılmış, sulama aralığı da artırılmış olur. Toprak yüzeyinde kaymak tabakası oluşmaz.

6. Farklı özelliklere sahip malç materyalleri toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini iyileştirir. Organik içerikli malçlar zamanla ayrışıp çürüyerek toprağı humus ve organik maddece zenginleştirir. Canlı malç olarak toprağa azot kazandırabilen ve toprak yüzeyini örten baklagiller (yonca, fiğ, korunga, bakla v.b) ekilebilmektedir. Bunların yanında tatlı patates, çilek, balkabağı gibi gelir getirici bitkiler de iklim şartlarına ve toprak yapısına göre bu amaçla kullanılabilmektedir.

Malç uygulamalarının sakıncaları nedir?

5 / 5

1. Malç materyalleri bazı kemirgenler için barınma yeri haline gelebilir. Bu kemirgenler ağaç kabuklarına zarar verebilir. Bu husus yakından takip edilip gerekli tedbir alınmalıdır.

2. Organik malç materyallerinin, hastalık ve zararlılarla bulaşık olmamasına dikkat edilmelidir.

3. Karbonca zengin sap, saman ve çim artıkları gibi materyaller kullanıldığında, organik maddenin ayrışması sırasında mikroorganizmalar tarafından topraktaki azot kullanılır. Bu durum azot noksanlığına sebep olabilir. İlave azotlu gübreleme yapılmalıdır. Gerekli tedbirler alındığı zaman malçlama ile ilgili bu sakıncalar kolaylıkla ortadan kaldırılabilir.

Ülkemiz topraklarının organik madde miktarının arttırılması, yaşadığımız su kıtlığının etkisinin azaltılması, yüzlerce ton kullanılan yabancı ot ilaçlarının daha az kullanılmasının sağlanması için malç uygulamalarının üreticilerimize tanıtılması ve yaygınlaştırılması büyük önem arz etmektedir. Teknik personele ve üreticilere bu konu ile ilgili eğitimler verilmelidir.

KAYNAK: Dr. Mevlüt Şahin

5 / 249

What are the Benefits for Mulch Application and Greenhouses?

All materials used to cover the soil are called mulch. In other words, the surface of the soil is covered with a light-proof material. As can be understood from the definition, because the soil surface is covered with a light-impermeable material, weed seeds cannot survive because they cannot carry out photosynthesis even if they germinate and rise to the soil surface.

WHERE WAS MATCH APPLIED FIRST?
1 of 5

Mulch has been widely applied for the first time in Southern Europe and Japan, later in America, China, South Korea, the Middle East and North Africa. While it is still widely used all over the world, plastic covers are used in very limited areas in our country.
What is Mulch Made of?
2 of 5

Straw and straw of cereals, leaves, shavings and shells of trees, milled pruning residues, paper residues, stone and gravel stones, plastic covers such as polyethylene or PVC in different colors and agril-like covers can be used as mulch material.
When should the mulch be made?
3 of 5

Mulch applications can be done just before winter, as well as in the beginning of summer. In newly established gardens, seedlings are planted, drip irrigation pipes are laid and mulch materials are laid on them. In the established gardens, after cleaning the weeds, organic mulch materials (stalks, straw, bark, sawdust) should be laid on both sides of the tree in equal width and thickness to cover the row.
What are the benefits of mulch application?
4 of 5

1. Mulch applications prevent sunlight, germination of weed seeds and growth of weeds. Thus, anchors are not needed. In addition to the economic benefit of not making an anchor, it also prevents damage to the aggregate structure of the soil. This application also reduces direct sunlight and promotes biological activity in the soil for moisture retention.

2. As mulching significantly reduces evaporation from the soil surface, the movement of salts in various depths of the soil towards the surface is also slowed down. In this respect, the use of mulch has a preventive effect on the formation of salinity in the soil.

3. Dark colored mulches increase soil temperature. As the soil temperature increases, plant roots develop better and this situation encourages growth.

4. Since mulch materials keep the soil constantly moist, the roots consume less energy in water uptake. As a result, fruit quality in fruit growing, early and total fruit yield is increased.

5. Since mulch applications maintain soil moisture for a long time, irrigation amount is reduced and irrigation interval is increased. There is no cream layer on the soil surface.

6. Mulch materials with different properties improve the physical, chemical and biological properties of the soil. Organic mulches decompose over time and decompose and enrich the soil with humus and organic matter. Legumes (alfalfa, vetch, sainfoin, broad bean, etc.) that can bring nitrogen to the soil and cover the soil surface as live mulch can be planted. In addition to these, income generating plants such as sweet potatoes, strawberries and pumpkins can be used for this purpose according to climate conditions and soil structure.

What are the drawbacks of mulch applications?
5 of 5

1. Mulch materials can become shelter for some rodents. These rodents can damage the bark. This issue should be closely monitored and necessary measures should be taken.

2. Organic mulch materials should not be contaminated with diseases and pests.

3. When materials such as stalks, straw and grass residues rich in carbon are used, nitrogen in the soil is used by microorganisms during the decomposition of organic matter. This may cause nitrogen deficiency. Additional nitrogen fertilization should be done. When the necessary precautions are taken, these drawbacks can be easily eliminated.

To increase the amount of organic matter in our country’s soil, to reduce the impact of water scarcity we live in, to ensure that the use of hundreds of tons of weed medicines to be used less important to introduce and widespread mulch applications to producers. Technical personnel and manufacturers should be provided with relevant training.

SOURCE: Contact Mevlüt directly

6 / 249