Chris Doleman Jersey  Damla Sulama ile Gübreleme ‘Fertigasyon Nedir?’ – Autar Tarım
+90 535 035 85 25 info@autar.com.tr Dutlubahçe, Yüksel Dal Apt, 760. Sk. No:4 D:No:7 Kat:2, 07040 Muratpaşa/Antalya

Blog Post

Damla Sulama ile Gübreleme ‘Fertigasyon Nedir?’

Suda çözünebilen gübrelerin (sıvı veya katı) sulama suyu ile birlikte bitkilerin kök bölgesine verilme yöntemine Fertigasyon deniliyor.

Fertigasyon aslında bütün sulama yöntemleri ile uygulanabilme imkânına sahip olmasına rağmen, yaygın olarak damla sulama ile uygulandığından fertigasyon denilince damla sulama akla geliyor.

GÜBRELEMEDE YAYGIN BİR ŞEKİLDE KULLANILIYOR

1 / 5

Ticari anlamda ilk fertigasyon uygulamaları 20. yüzyılın ortalarında başlasa da, daha önceleri suda çözünen besin maddelerinin sulama suyu ile birlikte tarımsal amaçlı kullanıldığı anlaşılıyor. M.Ö. 400 yılında şehir atık sularının ağaçlara uygulandığı biliniyor. Günümüzde tarımda gelişmiş ülkeler gübrelemede yaygın şekilde fertigasyon tekniğini uyguluyorlar.

GÜBRE KULLANIM ETKİNLİĞİNİ ARTIRIYOR

2 / 5

Fertigasyonla uygulanan gübrelerin bitkinin ihtiyaç duyduğu zaman ve miktarda verilmesi ile gübre kullanım etkinliği % 20-50 arasında artıyor. Yapılan araştırmalarda klasik gübreleme yöntemi ile gübrelenen elma bahçelerinde ağaç basına 79 kg. elma alınırken, fertigasyon ile gübrelenmiş parsellerde toplam ağaç basına 93 kg. elma alınmıştır.

FERTİGASYONUN FAYDALARI ve OLUMSUZ YÖNLERİ

3 / 5

1) Gübreler su ile birlikte bitkinin kök bölgesine verildiği için, kök gelişiminin olmadığı yerlere gübre verilmemiş olmakta, kök bölgesine besin elementlerinin tam ve eşit şekilde verilmesi sağlanmaktadır.

2) Enerji ve iş gücü kazanımı sağlar.

3) Fertigasyon uygulanmasında bitkilerin üst kısımları ıslatılmadığı için hastalıklarla mücadele kolaylaşmaktadır.

4) Fertigasyonla daha az gübre ve su uygulanması suretiyle hem üretim maliyeti hem de yeraltı sularının kirliliği azalmış olur.

5) Sistemin kurulum maliyeti yüksektir ve kullanılan gübreler metal kısımlarda korozyon yaptığından tankların paslanmaz çelikten yapılma zorunluluğu vardır.

FERTİGASYON UYGULAMASI YAPILIRKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

4 / 5

1) Suda tamamen erimeyen gübreler (üre ve amonyum sülfat gibi), damla sulama sistemi için sakıncalıdır. Bu gübrelerin kullanılması gerekiyorsa, gübrenin önceden bir başka kap içerisinde eritilip katısı süzüldükten sonra gübre tankına konulması gerekir.

2) Bitkilerin yıllık gübre ihtiyacı,sulama sayısına bölünerek fertigasyon için gerekli gübre miktarı hesaplanabilir. Ancak Sulama sisteminde gübre miktarı 5 g/ L’den fazla olamamalıdır.

3) Fosfat içeren gübreler ile kalsiyum içeren gübreler birlikte kullanılmamalıdır.

4) Kimyasal enjeksiyon sistemlerinde geriye dönüşü önleyen ekipmanlar kullanılmalıdır.

5) Gübreleme tamamlandıktan sonra damlama sulama sistemi 10-15 dakika sadece su ile çalıştırılmaya devam edilmelidir.

6) Frtigasyonda kullanılan sulama suyu pH düzeyi 5.5- 6.5 arasına olmalıdır. Bu aralığı sağlamak için fosforik asit, nitrik asit, sülfürik asit ve ya hidroklorik asit gibi asitler kullanılabilir. Aksi takdirde laterallerde ve damlatıcılarda tıkanmalar olabilir.

BİLGİ VE TECRÜBE GEREKTİRİYOR

5 / 5

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının verdiği destek ve teşviklerle damla sulama sistemleri hızla yaygınlaşmış ve halen yaygınlaşmaya devam etmektedir. Kurulan çoğu damla sulama sistemlerinde fertigasyon amaçlı gübre tankı siteme yerleştirilmesine rağmen çoğunlukla kullanılmamaktadır ve nasıl kullanılması gerektiği de bilinmemektedir.

Bitkilere verilmesi gereken su miktarı, sulama sayısı, fertigasyon tekniği ve fertigasyonda kullanılması gereken gübreler oldukça ileri düzeyde bilgi ve tecrübe gerektiren konulardır. Çiftçilerimizin bu konularda tarım teşkilatlarından, üretici birliklerinden, sulama birlik ve kooperatiflerinden ya da bu konularda iyi eğitimli uzman kişilerden mutlaka yardım almaları gerekmektedir.

KAYNAK: Dr. Mevlüt Şahin

9 / 249

Drip Irrigation Fertilization ‘What is fertigation?’

Fertilization is the method of giving water-soluble fertilizers (liquid or solid) to the root area of ​​plants with irrigation water.

Although fertigation can be applied with all irrigation methods, drip irrigation comes to mind when it is widely applied with drip irrigation.

WIDELY USED IN FERTILIZATION
1 of 5

Although the first fertilization practices in the commercial sense began in the middle of the 20th century, it is understood that previously water-soluble nutrients were used together with irrigation water for agricultural purposes. B.C. In 400, it is known that city waste water was applied to trees. Today, developed countries in agriculture are widely applying fertilization techniques in fertilization.

FERTILIZER INCREASES USE EFFICIENCY
2 of 5

Fertilizer application efficiency is increased between 20-50% by giving fertilizers applied by fertigation in the amount and time needed by the plant. In the researches, in apple orchards fertilized with classical fertilization method, 79 kg. apples, fertilized by fertilized parcels total 93 kg per tree. apples were taken.

BENEFITS AND NEGATIVE ASPECTS OF FERTIGATION
3 of 5

1) Since fertilizers are given to the root area of ​​the plant together with water, no fertilizer is given to the places where there is no root development, and the nutrients are given to the root area completely and evenly.

2) Provides energy and labor gain.

3) In the application of fertilization, the upper parts of the plants are not wetted and the struggle against diseases is easier.

4) By applying less fertilizer and water with fertigation, both production costs and groundwater pollution are reduced.

5) The installation cost of the system is high and the tanks are required to be made of stainless steel as the fertilizers used cause corrosion on the metal parts.

ISSUES TO BE CONSIDERED DURING FERTIGATION APPLICATION
4 of 5

1) Fertilizers that do not completely dissolve in water (such as urea and ammonium sulfate) are inconvenient for drip irrigation systems. If these fertilizers need to be used, the manure must be dissolved in another container and drained into the fertilizer tank.

2) The annual fertilizer requirement of the plants can be calculated by dividing the amount of irrigation required by the number of irrigation. However, the amount of fertilizer in the irrigation system should not exceed 5 g / L.

3) Phosphate containing fertilizers and calcium containing fertilizers should not be used together.

4) Chemical injection systems must be equipped with anti-return equipment.

5) After fertilization is completed, the drip irrigation system should be continued to operate with water only for 10-15 minutes.

6) pH level of irrigation water used in frigation should be between 5.5-6.5. Acids such as phosphoric acid, nitric acid, sulfuric acid or hydrochloric acid may be used to achieve this range. Otherwise clogging of the laterals and drippers may occur.

REQUIRES INFORMATION AND EXPERIENCE
5 of 5

With the support and incentives provided by the Ministry of Food, Agriculture and Livestock, drip irrigation systems have become widespread and are still spreading. Although most drip irrigation systems are installed in the fertilizer tank for fertilization, they are often not used and how to use them is not known.

The amount of water to be given to the plants, the number of irrigation, fertigation technique and fertilizers to be used in fertilization are subjects that require highly advanced knowledge and experience. Our farmers must get help from these agricultural organizations, producer unions, irrigation unions and cooperatives or well-trained experts.

SOURCE: Contact Mevlüt directly

10 / 249